هم اندیشی بخش کشاورزی گفتگوی بخش خصوصی و دولت . سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بازوی توانمند دولت

۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۶ هم اندیشی بخش کشاورزی گفتگوی بخش خصوصی و دولت . سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بازوی توانمند دولت