پاکسازی محیط زیست در کنار کارکنان زحتمکش شهرداری و هلال احمر و مسولین استانداری

هجدهم اسفند ماه ۱۳۹۶ پاکسازی محیط زیست در کنار کارکنان زحتمکش شهرداری و هلال احمر و مسولین استانداری