جناب مهندس فتح الهی ریاست هییت تنیس استان و جناب مهندس شایسته ریاست محترم فدراسیون تنیس کشور در مجمع سالیانه فدراسیون تنیس

مجمع سالیانه فدراسیون تنیس کشور پانزده اسفند ماه نودو شش برج میلاد تهران جناب مهندس شایسته ریاست فدراسیون تنیس و جناب مهندس فتح الهی رییس هییت تنیس استان