حضور مهندس فتح الهی در برنامه رادیویی آوای روستا

بیست و پنجم دی ماه ۹۶ حضور در برنامه رادیویی آوای روستا سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بازوی قدرتمند بخش دولتی در ایجاد اشتغال به ویژه در بخش کشاورزی