حضور مهندس فتح الهی رییس هییت تنیس استان در برنامه تلویزیونی ورزش بام ایران آذرماه

برنامه تلویزیونی ورزش بام ایران از شبکه جهانبین با حضور رییس هییت تنیس استان در این برنامه  گفتگو پیرامون ورزش تنیس پایه،گسترش ورزش در سطح استان،زیرساختهای مورد نیاز جهت ورزش تنیس و برنامه های آتی هییت در سال آینده ،بود این برنامه در آذر ماه ۹۶ پخش گردید.