ویدئو

مصاحبه ها و سخنرانی ها

حضور مهندس فتح الهی در برنامه تلویزیونی ورزش بام ایران آذرماه

حضور مهندس فتح الهی در برنامه تلویزیونی ورزش بام ایران آذرماه

حضور مهندس فتح الهی در برنامه تلویزیونی ورزش بام ایران آذرماه

حضور مهندس فتح الهی در برنامه تلویزیونی ورزش بام ایران آذرماه

حضور مهندس فتح الهی در برنامه تلویزیونی ورزش بام ایران آذرماه

حضور مهندس فتح الهی در برنامه تلویزیونی ورزش بام ایران آذرماه

حضور مهندس فتح الهی در برنامه تلویزیونی ورزش بام ایران آذرماه

حضور مهندس فتح الهی در برنامه تلویزیونی ورزش بام ایران آذرماه